PROJEKT KA1-SE-23/18-20 Samo če sem jaz v redu, lahko pomagam drugim

V namen preventive  pred stresom in izgorelostjo je v organizacijah, kjer se usposabljajo učenci s posebnimi potrebami, smiselno uvajati več orodij profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, kar omogoča boljše razumevanje teh učencev in bolj vešče delo z njimi, prav tako pa je nujno delavcem ponuditi več organiziranih priložnosti za psihohigieno. Spreminjanje šolske klime v smer kulture dobre skupnosti in strokovno ter osebnostno opolnomočenje kadra vpliva na zmanjševanje pojava stresa in izgorelosti.

S projektom SAMO ČE SEM JAZ V REDU, LAHKO POMAGAM DRUGIM smo želeli udeležencem omogočiti razvoj in krepitev kompetenc za izvajanje strokovnega dela, istočasno pa jih opremiti s strategijami za preprečevanje neugodnih posledic stresa. Udeleženci, ki izhajajo iz vrst učiteljev, terapevtov in zdravstvenega kadra, so se udeležili 15 strukturiranih tečajev in 1 usposabljanja v 8 evropskih državah. Preko tečajev in usposabljanja so želeli spoznati metode za preprečevanje stresa in povečanje čuječnosti, sodobne pristope in metode za delo z ranljivo populacijo (avtizem, težke motnje v duševnem in gibalnem razvoju), celostne metode, izkustveno učenje, znanja s področja

nevrofizioterapije, strategije vodenja skupin, inkluzivne modele v evropskih državah, znanja s področja IKT, izboljšanje uporabe tujega jezika, komunikacije.

Preko sodelovanja v projektu Erasmus + KA1 smo sledili naslednjim ciljem:

– raziskati možnosti izboljšav v delovanju institucije predvsem na področju organizacije, metod dela,

– spoznati sodobne metode s področja izobraževanja, usposabljanja in terapije ranljivih skupin v različnih starostnih obdobjih in glede na oblike razvojnih zaostankov,

– opolnomočiti delavce za preventivo, skrb za svoje zdravje in počutje,

– spoznati kulturo gostujočih držav,

– nova znanja razširiti na ostale strokovne delavce in jih vnesti v vsakdanje delo,

– vpeljati Europass potrdilo kot obliko spremljanja profesionalnega razvoja.

Učinke smo spremljali s pomočjo intervjuja, ankete in evalvacijskega vprašalnika za udeležence. Rezultate projekta smo širili s pomočjo predstavitvenih dogodkov in objav v medijih. Z razširjanjem pridobljenega znanja znotraj svoje organizacije in uvajanjem novih organizacijskih oblik po zaključku projekta smo omogočili razvoj in rast kakovosti celotne organizacije, saj smo nove oblike in metode vpeljali v strokovno delo. Okrepili smo sodelovanje s partnerji iz drugih držav za mednarodno sodelovanje v prihodnosti.

Vsa novo pridobljena znanja bodo služila kot vir za izboljšanje strokovnega dela na področju izobraževanja, usposabljanja in pomoči učencem s posebnimi potrebami, medsebojnega povezovanja na področju strok, daljno ročno pa bodo v pomoč za nadaljnje raziskovanje preko akcijskih raziskav, projektov. Sledili bomo cilju poskrbeti zase in ostati zdravi, da bomo lahko pomagali drugim in ohranjali kondicijo za nove izzive na poti k strateškemu razvoju.

Visited 8 times, 1 visit(s) today
Dostopnost